فلزیاب تاسیساتی

مدرن ترین فلزیاب های تاسیساتی ، دریچه یاب ، منهول یاب ، مفصل یاب و شیرخط یاب شبکه ی تاسیسات زیرسطحی با امکان تعیین عمق و تفکیک جنس هدف دارای GPS  داخلی و حافظه جهت ثبت اهداف تاسیساتی کشف شده در زیر پوشش آسفالت و خاک. سیستم های مگنتومتر جهت فلزیابی اهداف فلزی از جنس Ferrous  با امکان ذخیره و انتقال اطلاعات به نرم افزارهای GIS